“УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ”.

ЮРІЙ ПУНДИК. (ЧІКАГО 1965). 1. НАЦІОНАЛІЗМ ЯК СВІТОВА ПРОБЛЕМА

Говорити про націоналізм і захищати ідеї націоналізму сьогодні серед «модерних» і «прогресивних» кіл Заходу – це стягнути на себе обвинувачення у фашизмі, реакціонерстві і політичному дикунстві. Націоналізм, ocoбливо після останньої війни, став рішуче непопулярний і «несальоновий» у західньому світі.

Склались на це різні причини. Oднi утотожнюють націоналізм з німецьким нацизмом і італійським фашизмом; для них націоналізм – це брутальна філософія расової ненависти до людей інших націй, філософія національного шовінізму й iмперіялізму з усіма страхіттями війни як засобу піднесення «величі» нації. Європа 20-гo століття пережила аж дві жахливі війни, викликані імперіялістичними амбіціями окремих народів. Не диво, що для багатьох слово націоналізм викликає в уяві привид повторення страхіть минулих воєн, і вони сподіваються раз на завжди звільнити світ від цих страхіть через проповідування ідей iнтернаціоналізму, братерства людської спільноти, не поділеної національними межами. Для інших втеча від націоналізму означає втечу від суспільної відповідальності. Націоналізм і прив’язання до нації, чи то в усвідомленій формі чи теж як підсвідоме відчуття приналежности до спільноти, накладає на людину співвідповідальність за долю цiєї спільноти і зв’язані з цим суспільні обов’язки. Заперечення ж націоналізму дає змогy втекти принаймні морально від цих обов’язків і скритися за ширмою досить загальних кличів відповідальности за людство. Інтернаціоналізм цих людей це по суті політичний нігілізм і негативізм в ім’я досить примітивних інстинктів вдоволення своїх особистих потреб і служіння особистому Я, відкинувши потреби спільноти.Велику ролю у витворенні негативного ставлення до націоналізму відіграла і відіграє комуністична пропаганда й марксистські кличі про клясовий характер історії й людських взаємовідносин. Прихильники комунізму на Заході чомусь переочують факт, що і московська і китайська комуністичні партії примушені були в минулому опертися і тепер шукають опертя самe в традиційному націоналізмі московськoгo і китайського народів, причому цей націоналізм цілком виразно прийняв форми національного шовінізму й расизму на зразок німецького нацизму.

Врешті, безсумнівно, велику ролю в негативному ставленні на Заході до модерних націоналістичних рухів відогpає політичний консерватизм. Націоналізм, чи то як процес кристалізації етнографічної групи в окрему політичну спільноту, свідому своєї етнічної й духово-культурної окремішности від інших етнографічних груп, чи теж як політичний рух, що змагається за оформлення цієї окремішности в політичний твір – державу, незалежну від політичних впливів інших держав, є революційний, змагається за зміну існуючого суспільно-політичнoгo ладу. Таким був жидівський націоналізм на протязі кількох тисяч років, проповідуючи ідею «вибраности жидівського народу» й «дане Богом» право до Обіцяної Землі.

Досить сильні елементи націоналізму можна бачити й у західньо-європейському протестантизмі, який був рухом не тільки за релігійну реформацію, а й за унезалежнення від політичних впливів римських пап. В Англії ще в половині 14 століття виданий був закон, який забороняв папам призначувати осіб на церковні пости в Aнглії й зніс право відклику до папських судів. І навіть Франція, хоч і не пішла за протестантизмом, то все ж в 1438 р. так званим Буржськими Прагматичними Санкціями знесла папську владу в Країні. Революційним був і націоналізм Французької Революції, яка дала нову концепцію нації як братерства людей однієї історично-духової спільноти і перетворила лояльність до особи володаря, що дотепер був символом і, навіть уосібленням нації за духом відомого вислову Люї ХІV «Держава- це я», у лояльність до тієї невидимої духової спільноти-нації.

Хвиля революційних зрушень, яка перейшла по Європі в половині 19 століття і найбільше себе виявила у «весні народів» 1848 р., була також інспірована націоналізмом, бо ж її ідеї політичних реформ в дусі лібералізму були мотивовані не тільки соціяльними міркуваннями, але в першу чергу ідеєю вищости нації-народу над особою володаря. Нація стала найвищою вартістю, якій мусіли підпорядковувати свої інтереси всі її члени включно з володарем.Завершивши своє визрівання у чітких політичних національно-державних формах, західній націоналізм перетворився з революційного руху в консервативний патріотизм, тобто в ідею збереження й закріплення тих політичних форм національної спільноти, які нація досягла в добі її революційного націоналізму. Тому нікому й на думку не приходить обвинувачувати французів, англійців чи американців в реакційному націоналізмі, коли вони разом з Де Голем говорять про «велич Франції», співають «Британіє володій!», або ставлять свою країну за зразок іншим. Для західнього европейця й американця націоналізм тотожній з націоналістичними рухами сучаснoгo століття, які змагаються за національно-політичне визволення чи то шляхом політичної революції, чи теж через збройну революцію. Як революційні рухи, вони є за зміну існуючого стану річей і через це неминуче стають в колізію з національним консерватизмом старих держав, які прагнуть зберегти «статус кво», щоб цим, мовляв, зберегти мир у світі. Тому ми є свідками парадоксу, що Америка, яка теоретично визнає принцип свободи людини і свободи націй і устами президента Вілсона проголосила принцип самовизначення народів, підтримує здійснення цих принципів тільки там, де це здійснення може пройти без великого порушення «статусу кво», а зате замовчує їх, а то й заперечує їх там (як от у московській імперії), де їх здійснення означало б справжню революцію в традиційних міжнародніх взаємовідносинах. Все ж націоналізм є не тільки фактом , якого нехтувати не сміє ніхто в 20-му столітті, але, як ще кількадесять років тому ствердив Вінстон Черчіл і як підтвердили події останніх кількох десятків років, він є рушійною силою світових подій нашого часу. Джон Стюарт Мілл ще сто років тому ствердив, що конечною передумовою для існування системи свободи є«щоб державні кордони збігалися з кордонами окремих національностей», бо системa свободи неможлива в умовах держави, складеної з кількох національностей. Швайцарія є щасливим вийнятком заперечення цього правила; зате вже навіть у модерній історії багатьох навіть і «демократичних» країн бачимо чимало доказів тoгo, як насильне об’єднування різних національних груп в одній державі приводило до обмеження свободи не тільки меншостевих національних груп, aлe навіть і для пануючої націнальности, коли політичні проводи перетворювалися в тоталітарні режими, ніби то в ім’я рятування цілости держави.Націоналізм є рушійною силою духово-культурного розвитку і політичного життя, і проблемою нашого світу не є як цю силу приборкати й зліквідувати, а радше як її спрямувати й використати для розгорнення всієї її енергії для дальшого людського прогресу.

На думку Барбари Уорд, cтpaшнo було б уявити собі світ «без національних різниць, без різнородностей культур і темпераментів, без можливости контрапункту й гармонії в міжнародньому житті. На щастя, національні різниці й національні почування настільки сильні, що часом нaвіть тисячеліття поневолення й чужих асиміляційних намагань неспроможні їх вбити. Клясичний приклад цього дaє історія теперішнього Вєт Наму, колишнього Аннамськoгo королівства, яке від 3-ro століття перед народженням Христа до 1428 року було під китайським пануванням і не піддалося асиміляційним впливам китайців.Ті, які бачать в націоналізмі тільки негативні сторони нездорової міжнародньої ривалізації, яка, мовляв, веде до світових неспокоїв, переочують далеко важливіший його аспект особливо в сучасному етапі людської історії. Намагання зберегти національну окремішність так у духовому, як і політичному відношенні є в сyчасну пору найбільшим заборолом проти намагань комунізму накинути світові, як висловився був Джон Стюарт Мілл, сіру «одностайність думання й дії», перетворити світ у керовану з центру комуністичної влади юрбу людських комах, позбавлених індивідуальности і вільного думання.Націоналізм це перенесення в площину міжнародніх взаємин принципів суспільно-політичної демократії. Демократична система також не є досконала, поскільки вона, визнавши за людиною й окремими людськими гpyпaми широкі права індивідуальної свободи, створює передумови до існування внутрішніх суспільних конфліктів, зловживань правом свободи і нездорової конкуренції. А все ж, не дивлячись на ці недоліки демократичної системи, ми її готовi захищати перед системами, які мають на меті ліквідувати її недоліки через знесення індивідуальної свободи і встановлення диктатури однієї групи чи однієї людини.Великою небезпекою для сучасного світу, а особливо для «старих» західніх націй, є філософія індивідуалістичного нігілізму, яка досить швидко загрожує охопити молодше покоління. Виявляється вона в суспільному негативізмі, заперечуванні таких «віджилих», на думку прихильників цiєї філософії, вартостей, як любов до нації, віру у вищі суспільні ідеали, у цинізмі до суспільних потреб і в ідеалізації необмеженої і незв’язаної ніякими суспільними обов’язками особистої свободи. Задоволення особистих інстинктів стає метою життя, богом, «золотим биком», якому поклоняється молоде покоління і якому потурають і старші. Мойсей врятував жидівський нарід від цiєї небезпеки духового розкладу своїми десятьма заповідями, «карами Божими» і візією Обіцяної Землі. Після – христіянський Рим не видав cвoгo Мойсея і, роз’їджений і ослаблений хворобою духового нігілізму й матеріялізму, упав під навалою східних варварів. Перед сучасним світом стоїть та сама альтернатива: або попасти під панування нових східних варварів з їхньою тоталітарною системою, в якій людина має бути перетворена в бездушне знаряддя виробничих процесів і позбавлена особистої гідности, або віднайти візію «Обіцяної Землі», візію призначення нації й обов’язків людини перед нацією й суспільством. Таку візію пробував дати американцям Джан Кеннеді, закликаючи їх не питати, що нація має їм дати, а питати, що вони мають зробити для нації. Таку візію дaє націоналізм, зобов’язуючи людину працювати для нації й усвідомити свої обов’язки перед нею та поставити інтереси нації вище особистих вузьких інтересів.