ЗАПРОШУЄМО НА МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ «ГОЛОДОМОР та ГОЛОДИ ХХ ст. В УКРАЇНІ: УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ – СВІТ ВИЗНАЄ!»

Яка відбудеться 18 ЖОВТНЯ 2021 р. в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі.

Долучайтесь до роботи, збирайте факти та спомини  свідків про сумну та жахливу історію України в роки Голодомору 1932-33 рр. та  штучних Голодів  в роки 1921—22 рр., 1928-29 рр. та  1946-47 рр.  в Західній Україні.

Правда повинна бути почута народами всього світу – як хотіли наші «старші брати» знищити  чудову націю, заподіяли  справжнє ґето для народу, не шкодуючи навіть дітей. Такого жаху історія світу не знала! І зараз  наші завойовники піднімають руку на остаточне знищення східних областей України та Криму, користуючись  новими методами пропаганди, підбурюють людей проти України, поширюють наклепи, хочуть скрити ці страшні  сторінки нашої історії фальшивою пропагандою з метою порушити мир між народами, знищити все, що народ придбав, довести знову країну до  остаточного зубожіння.  Розвивають ворожнечу між народом, який збіднів і різними подачками, неправдивими  фактами  хочуть  народ підкупити.  Не закривайте очей на правду! 

Народи будьте  солідарними!

«Борітеся –  поборете! Вам Бог помагає!

Деякі країни і до цих пір  під дією брехні і пропаганди не признали Голодомору, не говорячи уже про те, що це був Ґеноцид проти  українського народу, а тому наше завдання  робити все, щоб  винести правду на суд всього світу,  і винуватців слід покарати, щоб не готували  наступного голоду в Україні. Ми просимо збирати факти про Голодомор і надсилати на електронну адресу «Німецько-українського наукового Об’єднання»: volochaiolya@ukr.net та darjana.blochyn@gmail.com

 Подаємо напрямки Міжнародної конференції, яка відбудеться в Мюнхені і в Україні 18 ЖОВТНЯ 2021 р.

І. Теоретична частина. Міжнародна конференція:

«Голодомор і Голоди ХХ ст. в Україні: Україна пам’ятає – Світ визнає» 

Напрямки роботи Міжнародної конференції:

 • Політичний ґрунт та обстановка в Україні в часи Голодомору1932- 33 рр. та Голодів в Україні.
 • Економічне становище в Україні напередодні Голодомору.
 • Звіти газет та журналів про Голодомор в Україні – Боротьба радянських спецслужб  проти  релігії.
 • Застосування теми Голодомору українського народу 1932-33 рр. в окупаційній практиці адміністрації Райхскомісаріату «Україна»  в роки Другої Світової війни.
 • Дані про Голодомори в областях Сходу України.
 • Голодомор  в  Україні в документах: фото,  музика, мистецтво.
 • Увічнення пам’яті Жертв Голодомору та Голодів в Незалежній Україні.
 • Сучасний стан вивчення Голодомору в історії України в середніх школах та інших навчальних інституціях.
 • Відомості та матеріали українських вчених за межами України про Голодомор.
 • Спогади очевидців та їхніх  дітей,  родичів про Голодомор та Голоди в Україні 
 • Аналіз  виданої літератури  про Голодомор і Голоди в Україні та за кордоном
 • Співпраця з Інститутом історії АНУкраїни у Києві про Голодомор 
 • Презентація книг про Голодомор та Збірників НУНО
 • Виставки дитячих малюнків та картин про Голодомор

ІІ. Практична частина:

1. Збір матеріалів: спогади, документи, фотографії, тощо. Залучити викладачів  студентів, аспірантів та очевидців,  їх родин до збору матеріалів.

2. Видання книги на німецькій мові: «Діяльність НУНО у дослідженні Голодоморів і Голодів   ХХст.  в Україні».

Прошу подати Ваші пропозиції до  Програми конференції  та  видання книги про Голодомор і взяти участь в її підготовці.

Керівники проекту: Проф. д-р. Д. Блохин,  маґ. історії  Т.Федорів , доцент Ольга Будугай, асистент Андрій Будугай, асистентка Блохинознавчого  наукового центру в Переяславському  університеті Ольга Науменко

Просимо розповсюдити  цю інформацію.

Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська. 

Форми участі: очна, заочна, онлайн (в разі продовження карантину). 

Для участі в науковому зібранні та складання програми конференції просимо надіслати електронну заявку.   

Просимо надсилати Ваші матеріали доповідей, статті на адресу організаторів  конференції: volochaiolya@ukr.net до  10 жовтня  2021 р.

Заявку на участь у конференції  просимо подати до 1 жовтня 2021 р.

Публікація матеріалів. Статті, доповіді будуть опубліковані у  ХІV-му науковому збірнику «Німецько-українського наукового Об’єднання імені  Ю. Бойка-Блохина». Публікація платна, плата за сторінку буде залежати від кількості учасників та обсягу поданого матеріалу.  

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі  обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із  важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і  публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається  автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим  присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка  завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням  отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи  подальших розвідок у даному напрямку».

Учасник конференції повинен мати: 

– роздруковану статтю (вичитану); 

– тези німецькою мовою (обсяг 1,5-2 сторінки; для німців), які при Вашому бажанні будуть опубліковані; 

– за бажанням можна підготувати відео -доповідь виступу (якщо доведеться проводити конференцію в онлайн форматі). 

Вимоги до оформлення статті у Збірнику 

Текст статті (обсяг – від 15-20 тис. друкованих знаків (8-12 сторінок) у  редакторі Microsoft Word 97–2003 (формат тексту *doc) шрифтом Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; поля: ліве – 3cм, праве – 1см, верхнє і нижнє – 2 см, абзацний відступ 1,25 см. 

У першому рядку в лівому куті – шифр УДК; у правому – ім’я і прізвище  автора, під ними – дані про автора: науковий ступінь і назва установи  (напівжирним, інтервал одинарний). Через рядок друкується назва статті  (відцентрована, великими напівжирними літерами). 

Через один рядок – анотація українською мовою. На наступному рядку з  абзацу – ключові слова (курсивом). 

Через один рядок – прізвище з ініціалом імені, назва статті (великими буквами), анотація, ключові слова (4-6 слів) німецькою чи англійською мовами. Нижче – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом. 

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному списку літератури, друга – цитована сторінка. Слово Література друкується напівжирними літерами через рядок після основного тексту з абзацу. Список літератури просимо подати загальним списком у кінці статті згідно з вимогами ДСТУ 2015. 

У тексті розрізняти тире (–) і дефіс (-); використовувати французькі лапки («…»). За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори. 

Проїзд, проживання в Переяславі – за рахунок учасників конференції.

З повагою 

Дарина Дмитрівна Блохин, Президент НУНО (Мюнхен, ФРН);

Зразок заявки на конференцію

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній конференції НУНО

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРОЄКТУ: «ГОЛОДОМОР та ГОЛОДИ ХХ ст. В УКРАЇНІ: УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ СВІТ ВИЗНАЄ!»,

яка відбудеться 18 ЖОВТНЯ 2021 р. в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі

Прізвище ______________________________

Ім’я  _________________________________

По батькові ______________________________

Місце роботи_________________________________

Посада_________________________________

Учене звання _______________________________

Науковий ступінь ___________________

Назва доповіді «…».

Напрямок роботи конференції:  «» _______________________________

Форма участі (підкреслити): виступ із доповіддю (очний чи онлайн),

участь у дискусіях.

_____________________________________________

Адреса (з індексом), телефони (вайбер)

 _____________________________________________

Email ______________________________________ Дата подачі заявк