Реалізація драматичної концепції «долі» і «волі» в «Одержимій» Лесі Українки

Микола Сулятицький

Микола Сулятицький

Особливістю драматургії Лесі Українки був своєрідний концептуальний розподіл на так звану класичну і неоромантичну драму. Вважається, що класичний її різновид (з домінуючим принципом «фатуму») хронологічно належить до більш ран­нього періоду творчості письменниці, а неороман­тична драма, яка представляла вольову концепцію, вже є значно пізнішим художнім утворенням. Дра­матичну поему «Одержима», з якою Леся Українка входить у XX століття, здавалося б, варто цілкови­то відносити до класичного періоду, але тут слід па­м’ятати той факт, що таке схематичне розподілен­ня драматургічної творчості Лесі Українки аж ніяк не претендує на якесь узаконення і остаточність. Риси обох художньо-естетичних концепцій в дано­му випадку тісно співіснують, утворюючи взаємоо-бумовлюючу цілісність.

Звичайно, драматична поема «Одержима» має у своїй основі оте зерно незборимого фатуму, долі, трагічного фіналу, де «єдина смерть є вироком долі за таку любов, яку носить у серці Міріам до Месії» [6, 76], але, якщо і наявна тут якась фінальна при­реченість, то все ж герой володіє гострим відчут­тям протесту, внутрішньої свободи. Наприкінці XIX століття була популярною теорія марбурзької школи неокантіанства, за якою основним джерелом сво­боди як ціннісної характеристики була воля, та баденської школи (Ф. Паульсен, В.Вундт), де джере­лом цінностей, а, отже, і свободи, є суб’єктивні по­чуття. Інші філософи цієї ж баденської школи (Брентано, Шеллер) виступали за визнання об’єктивності загадьнозначущих цінностей, а їх функціональність прямо залежить від характеру ставлення до дійсності (в нашому випадку героїв драматичної поеми), яке передбачає активну і пасивну його мо­дифікацію. Перше представлене гострим протестом і неабиякою жертовністю, свідомою її формою, а друге репрезентується непотрібною, зайвою офірністю. Саме Міріам і володіє рисами отого всезагального бунту і протесту, який зумовлюється зіткненням антагоністичних світоглядів, неприми­ренністю активного і пасивного відношення до бут­тя. Тому в образі Міріам, на думку багатьох дослід­ників її творчості, ніби цілком закладений світогляд самої Лесі Українки, зокрема її ставлення до хрис­тиянства, яке у неї було, як правильно зазначала І.Бетко, «досить складне, не позбавлене супереч­ностей; її критика ряду релігійних доктрин великою мірою йшла від вимог того часу й оточення. Так, протиставлення Христа християнству стосується насамперед тієї профанації цього вчення, до якої вдалися «фарисеї та книжники» пізніших епох. З іншого боку, все світле, людяне, героїчне в особі Христа у Лесі Українки асоціювалося з Прометеєм – її улюбленим образом античності» [1,31].

Ключовим мотивом драматичної поеми «Одер­жима» є жертовність головної героїні, але у творі цей елемент має свої особливості. Якраз ідеологічна неспіввіднесеність поняття жертви у відношенні до двох кардинально протилежних сакральних явищ-жертви християнської і жертви поганської – й зумовлює конфліктність даної ситуації. У христи­янстві жертва є наперед завбачуваним актом, тому письменниця в трактуванні Христової офірності помітно виділяє поганські мотиви, де жертвопри­ношення Месії сприймається як «кривава» заплата Ваалу. Тому тут можна говорити про навіть деякий погансько-християнський духовний синтез двох світоглядних пізнавальних орієнтацій. Зате поняття жертви у Міріам винятково співвідносне із мірками античного поганства, і її жертва, як зазначала Т.Гундорова, –  «може трактуватися за мірками давньогрецькими, як діонісійський екстатизм… Міріам гине під камінням, яке з диким ревом кидає в неї розлючений натовп. Тим самим вона мовби по-новому сакралізується, перетворюється на своєрідного тотема, божество, що його, подібно до Діоніса, розриває розлючена юрба» [2, 25]. Ота духовна неспівмірність на ґрунті гносеологічного сприйняття дійсності і зумовлює внутрішню діалогічну конфліктність та ідеологічну несумісність екзистенції героїв драматичної поеми, що і приво­дить до відображеної в неоромантичній теорії Лесі Українки конечності, трагічного фіналу. Конфлікт ситуації посилюється також і в плані десакралізації героїнею твору Міріам божественної постаті Месії, її намагання привнести в цей вищий духовний світ людський сенс наштовхується на беззастережне несприйняття, оскільки Месія, Його буття – це зовсім інший вимір. На запитання Месії: «Ти дорів­нятись хочеш…” вона смиренно відповідає: “Ні, Месіє, я не рівняюся до Тебе, ні! Я знаю те, що я нещасна жінка» [5, 128]. В цій ситуації протистав­лення божественного і людського начал (опозиція Бог – жінка) постає на повен зріст.

Як ми вже зазначали, драматична поема деякою мірою побудована на засадах класичної драми. Ця думка знаходить певне підтвердження і в О.Косач-Кривинюк, яка слушно вбачала чітку співвідне­сеність своєрідного жіночого агоністичного хору-плачу, що концентрувалися навколо смерті й еросу, із засадами класичної античної трагедії [4, 483]. Але слід враховувати те, що ця «класичність» відпові­дає суто формадштичнимпоняттям, а основна, внутрішня суть драматичної поеми набагато склад­ніша і глибша і сформована на елементах неоро­мантичної художньої поетики, основана на вольо­вих ціннісних вартостях.

Ідучи за кантівським розумінням етики й естетики, свободи як поняття «волі» відносимо до категорій етичного, а вже свободу як почуття естетичного. В результаті одержуємо такі номінації цінностей – свобода етична і свобода естетична. Між ними є певна різниця, і реалізація того чи іншого полягає в проблемі вибору. Таким чином, як наго­лошувала Л. Демська, «якщо мова йде про свободу естетичну, яку Кант називає сферою вільного вибо­ру, а джерелом її є почуття, то вибір відбувається поміж душею та розумом. Якщо ж мова стосується свободи етичної, за Кантом, сферою природи вибо­ру необхідності, де джерелом її є воля, – то вибір відбувається у межах морального закону, – тобто інтелектуалізований вільний вибір добра чи зла» [3, 54-55]. Оскільки категорія свободи естетичної має безпосереднє відношення до системи людських цінностей, часто акцентуючи на антагонізмі окре­мо взятого героя, – то ця модифікація свободи є помітно складнішою. І, власне, драматична поема «Одержима» входить до цього «естетичного» циклу. Категорія волі як провідний складовий елемент неоромантичної поетики реалізується представлен­ням у творі активної свободи вибору героя (Міріам), який цілковито усвідомлює всю відповідальність цього вибору. Мотивом вибору як певної необхід­ності керується Месія, тому цей образ є дещо ста­тичним і не веде головноїдії. Прикінцева фінальна трагедія героїв твору полягає саме у неспівмірності їхнього вибору, у протилежності двох подібних у понятті одержимості індивідів, зате різних у підходах їх реалізації, хоча, що слід також помітити як важливий аспект, – «маємо боротьбу двох свобод, яка цілком могла відбутися у душі одного індивіда. Зрештою Месія і Міріам сприймаються як одне ціле. Або ж є двома протилежностями одного цілого, що перебуває в постійному протистоянні» [3, 56]. Антагонізм Міріам і Месії проявляється з умов про­тиставлених у своїй сумі понять почуття в одного і розуму в іншого; хоча їх об’єднує почуття любові – їм не оминути трагедії, оскільки будь-яка любов, чи Месії, чи Міріам, веде до загибелі, тому що не досягнуто обопільної гармонії, внутрішньої свобо­ди героїв як передумови подальшого духовного буття.

Драматична поема «Одержима» Лесі Українки є наочним прикладом художнього синтезу так зва­ної класичної та неоромантичної поетики, відоб­ражає еволюцію художньо-естетичних засад твор­чості української письменниці.

Література

  1. Бетко І. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки // Слово і час. 1991. №3. С. 28−36.
  2. Гундорова Т. Леся Українка: християнство-екзистенціалізм-фемінізм // Слово і час. 1996. №8−9. С. І9−28.
  3. Демська Л. Проблема внутрішньої свободи в драматургії Лесі Українки // Слово і час. 1998. №8−9. С. 54−57.
  4. Косач-Кривинюк О. Леся Українка : Хронологія життя і творчості. Нью-Йорк, 1970. 926 с.
  5. Українка Леся. Одержима // Леся Українка. Зібр. тв: У 12 т. Т.З. К.: Наук, думка, 1976. С. 126−145.
  6. Хороб С. Неоромантизм у драматургії Лесі Українки // Хороб С. Українська драматургія; крізь виміри часу. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. С.69−83.